Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Import Registration’s B.V (handelsnaam Ria Bijvelds Auto Import Services), gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Erp, postbus 7, 5469 ZG, Kvk nummer: 16079339

ALGEMENE BEPALINGEN

A.1 Definities

A.1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder cliënt: de natuurlijk- of rechtspersoon met wie Import Registration’s (hierna: “Import Registration’s”) een overeenkomst sluit met betrekking tot auto’s, onderdelen, (elektronische) producten, accessoires, documenten, registraties, reparaties, garantie, dan wel enige andere door Import Registration’s aangeboden diensten.

A.1.2 Onder ‘schriftelijk’ in deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

A.1.3 Onder ‘zaken’ in deze Algemene Voorwaarden dient te worden verstaan: alle roerende zaken, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen, auto’s, inruilauto’s, onderdelen en overige producten.

A.1.4 Onder ‘diensten’ in deze voorwaarden dient te worden: alle door Import Registration’s geleverde diensten aan cliënt, bestaande uit onder andere reparaties, werkzaamheden voor het importeren van auto’s, contacten met overheidsinstanties, etc. en overige adviezen.

A.1.5 Onder ‘inruilauto’ wordt verstaan: de auto, met inbegrip van alle relevante documenten, die Import Registration’s van cliënt inkoopt tegen een nader overeen te komen koopsom.

 

A.2 Toepasselijkheid

A.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,

overeenkomsten en leveringen van Import Registration’s aan cliënt. Eventuele voorwaarden

van cliënt worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen op deze Algemene

Voorwaarden zijn alleen van toepassing als Import Registration’s daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

A.2.2 Import Registration’s is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen, zonder dat daarvoor toestemming van cliënt is vereist. Van een wijziging van deze Algemene Voorwaarden zal Import Registration’s cliënt voortijdig op de hoogte stellen.

De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving daartoe. Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden geeft cliënt geen grond om de overeenkomst met Import Registration’s te ontbinden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden ook voor bestaande overeenkomsten.

 

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Import Registration’s zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Een overeenkomst komt pas tot stand door uitdrukkelijk aanvaarding door Import Registration’s of wel wanneer Import Registration’s een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de bedongen prestatie.

A.3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangeven, zijn de offertes en aanbiedingen van Import Registration’s vijf (5) dagen geldig in verband met de fluctuerende valuta koersen.

A.3.4 De in dit artikel genoemde aanvaarding door Import Registration’s kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van cliënt langs elektronische weg is geplaatst.

A.3.5 Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen steeds voor rekening en risico van cliënt.

A.3.6 Wijzingen in de overeenkomst gelden alleen als deze wijzigingen schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

A.4. Vertrouwelijke informatie/ persoonsgegevens

A.4.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie voor zover van vertrouwelijke aard geheim te houden.

A.4.2 Import Registration’s verwerkt de persoonsgegevens van cliënt in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegeven (AVG) en voor de doeleinden die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst met cliënt.

 

A.5 Prijzen en tarieven

A.5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Import Registration’s heeft het recht de met cliënt overeengekomen eenzijdig prijs te verhogen, als er sprake is van een wijziging in de van overheidswege opgelegde heffingen, bestaande uit, maar niet uitputtend, belastingen, accijns, milieubijdragen, etc. Het verhogen van de prijs als gevolg van deze wijziging levert voor cliënt geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

A.5.2 De opgegeven prijzen gaan uit van aflevering op de bedrijfslocatie van Import Registration’s. Indien cliënt de van Import Registration’s afgenomen zaken op een andere locatie wil laten afleveren, komen de meerkosten, waaronder de kosten van het transport, voor rekening van cliënt.

A.5.3 Het op een andere locatie laten afleveren van de van Import Registration’s afgenomen zaken komt voor rekening en risico van cliënt, het risico van verlies of beschadiging daaronder begrepen.

A.5.4 Cliënt dient de van Import Registration’s gekochte zaken binnen 5 dagen af te komen halen, nadat deze zaken op de bedrijfslocatie van Import Registration’s staan. In de situatie dat cliënt niet tijdig de gekochte zaken afhaalt, heeft Import Registration’s het recht om stallingskosten in rekening te brengen. Cliënt is gehouden deze stallingskosten binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen.

A.5.5 Bij het uitvoeren van reparaties aan zaken van cliënt is hij gehouden de in reparatie gegeven zaken binnen 5 dagen af te halen, nadat Import Registration’s de reparatie heeft uitgevoerd. Bij het niet tijdig afhalen van deze zaken heeft Import Registration’s het recht om stallingskosten in rekening te brengen. Cliënt is gehouden deze stallingskosten binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen.

 

A.6 Facturering en betaling

A.6.1 Betaling van de door cliënt aan Import Registration’s verschuldigde bedragen vindt plaats vóór levering van de afgenomen zaken of althans binnen twee werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van deze zaken respectievelijk de aanvang met het verrichten werkzaamheden en/of het leveren diensten door Import Registration’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met cliënt overeengekomen.

A.6.3 Door cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen.

A.6.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Import Registration’s is het cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Import Registration’s te verrekenen met een vordering van cliënt op Import Registration’s uit welke hoofde dan ook. Tevens wordt het recht van opschorting van betaling door cliënt uitgesloten.

A.6.4 Import Registration’s heeft in het geval van een overeenkomst met betrekking tot een auto het recht om voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een aanbetaling van tenminste 25% van de factuurwaarde te vragen van cliënt. Deze aanbetaling mag ook worden gegeven in de vorm van vervangende zekerheid. Op eerste verzoek daartoe is cliënt gehouden de aanbetaling te voldoen. Pas nadat de aanbetaling is gedaan, is Import Registration’s gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn de afgesproken aanbetaling doet, heeft Import Registration’s het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder dat cliënt aanspraak heeft op vergoeding van enige vorm van compensatie/ schadevergoeding.

A.6.6 De betalingstermijn zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is cliënt dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Cliënt is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand. Indien Import Registration’s door het verzuim van cliënt genoodzaakt is om de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150,00.

A.6.7 In geval van niet of niet-tijdige betaling door cliënt dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op cliënt rustende verplichting is Import Registration’s gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten c.q. te staken, onverminderd het recht van Import Registration’s om nakoming of vergoeding van haar schade van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van cliënt te vorderen.

A.6.8 Indien Import Registration’s vanwege het bepaalde in dit artikel besluit de overeenkomst te ontbinden, geldt het bepaalde in artikel A.12 met betrekking tot het betalen van een vergoeding aan Import Registration’s, tenzij de door Import Registration’s geleden schade hoger is dan de in artikel A.12 genoemde vergoeding. In dat geval heeft Import Registration’s het recht om volledige schadevergoeding te vorderen van cliënt.

 

A.7 Levering en leveringstermijnen

A.7.1 Import Registration’s zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de met cliënt gesloten overeenkomst de door cliënt bestelde zaken leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van de bedongen diensten aanvangen, tenzij de bestelde zaak (het bestelde product) niet voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten niet mogelijk is. Import Registration’s zal op voorhand de verwachte levertijden aan cliënt communiceren.

A.7.2 Alle door Import Registration’s B.V gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen. Overschrijving van de gehanteerde leveringstermijn is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

 

A.8 Overmacht

A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Import Registration’s of cliënt niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Import Registration’s of cliënt, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Import Registration’s of cliënt komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daarop gelijkende toestand, stroomstoringen, brand, ontploffing, blikseminslag, pandemieën (zoals Covid-19) en natuurrampen.

A.8.2 In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van tussen Import Registration’s en cliënt gesloten overeenkomst voor Import Registration’s geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat cliënt aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

A.8.3 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door cliënt bestelde zaak tijdelijk niet meer voorradig is of andere onvoorziene omstandigheden, is Import Registration’s gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.8.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Import Registration’s of cliënt geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van zaken respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is Import Registration’s respectievelijk cliënt gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan cliënt geen vergoeding van door hem geleden schade van Import Registration’s vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

A.9 Garantie

A.9.1 Garantie op de geleverde zaken wordt alleen gegeven nadat dit uitdrukkelijk schriftelijk met cliënt overeengekomen is. Nooit zal een verdergaande garantie worden verstrekt, dan de garantie gegeven door de producent/fabrikant. Er wordt nimmer garantie gegeven op de motor wanneer deze is omgezet naar brandstoftoevoer op LPG.

A.9.2 Import Registration’s staat niet in voor eventuele verklaringen van de fabrikant van de geleverde zaak, dan wel voor de door de desbetreffende fabrikant gedane toezeggingen, waaronder bijvoorbeeld brandstofgebruik.

A.9.3 Een beroep op garantie door cliënt kan enkel worden gedaan nadat hij alle verplichtingen jegens Import Registration’s is nagekomen.

A.9.4 Cliënt heeft enkel aanspraak op garantie bij normaal gebruik van de door Import Registration’s geleverde zaken. Onder normaal gebruik wordt in ieder geval verstaan met inachtneming van de geldende verkeersregels en de door fabrikant opgestelde instructies/voorwaarden voor garantie, zoals opgenomen in het instructieboekje (of daarmee aanverwante handleidingen) van de fabrikant.

A.9.5 In ieder geval wordt er geen garantie gegeven bij:

a) als cliënt zelf onderhoud aan de auto uitvoert, dan wel dat onderhoud bij een niet erkende dealer laat uitvoeren,

b) normale slijtage;

c) ondeskundig en oneigenlijk gebruik van de auto;

d) de auto niet binnen de door de fabrikant gestelde richtlijnen en/of voorschriften aan onderhoud onderwerpt;

e) de wettelijke- en veiligheidsnormen niet in acht neemt, etc.;

f) het additioneel aanbrengen en/ of monteren van opties en accessoires aan en/of op de auto;

g) uitgevoerde noodreparaties;

h) een door de fabrikant vastgestelde kilometrage is overschreden;

i) kleurverschillen en/of aantasting van de laklaag als gevolg van een buiten komende oorzaak, zoals hagelschade, etc.

A.9.6 In de situatie dat er een recall komt vanuit de fabrikant, zal Import Registration’s (danwel de fabrikant) cliënt daarvan direct op de hoogte stellen. Cliënt is dan gehouden direct contact met Import Registration’s op te nemen en diens instructies met betrekking tot het verdere gebruik van de auto onverkort op te volgen. Indien cliënt in strijd handelt met deze verplichting komt eventuele schade aan de auto voor zijn rekening en risico.

 

A.10 Eigendomsvoorbehoud

A.10.1 Import Registration’s blijft eigenaar van alle aan cliënt geleverde zaken, totdat cliënt volledig aan zijn betalingsverplichtingen – kosten voor onderhoud, eventuele prijsverhogingen en verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen – jegens Import Registration’s heeft voldaan.

A.10.2 De cliënt verbindt zich met betrekking tot de door Import Registration’s geleverde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover cliënt op dat moment aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Import Registration’s heeft voldaan.

10.3 Zolang er sprake is van een eigendomsvoorbehoud van Import Registration’s is cliënt gehouden de van Import Registration’s gekochte zaken deugdelijk te onderhouden en ook te verzekeren bij een in Nederland erkende solide verzekeringsmaatschappij tegen tenminste de aankoopwaarde.

10.4 Door zaken van cliënt in de macht van Import Registration’s te brengen, vestigt de cliënt ten behoeve van Import Registration’s op deze zaken een vuistpandrecht voor al hetgeen cliënt nog verschuldigd is aan Import Registration’s, uit welke hoofde dan ook. Voor zover nodig wordt het vuistpandrecht omgezet in een stil pandrecht, en cliënt geeft met accepteren van deze Algemene Voorwaarden een onvoorwaardelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Import Registration’s om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om het stil- dan wel vuistpandrecht te vestigen.

 

A.11 Beperking aansprakelijkheid van Import Registration’s en vrijwaring

A.11.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Import Registration’s geleverde zaken, en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan.

A.11.2 Indien Import Registration’s aansprakelijk is voor enige schade, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid van Import Registration’s voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, gegevensbestanden en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

A.11.3 Behoudens opzet of grove schuld, is de aansprakelijkheid van Import Registration’s, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, beperkt tot de factuurwaarde (ex BTW) aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt, met een maximum van € 35.000,-, dan wel tot het bedrag dat is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van Import Registration’s.

A.11.4 Import Registration’s is niet aansprakelijk voor door cliënt dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door cliënt of enige derde van door Import Registration’s geleverde of ter beschikking gestelde zaken, en/of diensten. Import Registration’s aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal Import Registration’s haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan cliënt.

A.11.5 Cliënt vrijwaart Import Registration’s in geval van aanspraken van derden. Cliënt zal personeelsleden van Import Registration’s of door Import Registration’s ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

A.11.6 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Import Registration’s niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van zaken (voertuigen e.d.) vanaf de bedrijfslocatie van Import Registration’s naar de (bedrijfs)locatie van cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, dan wel dat partijen daarover vooraf andersluidende afspraken hebben gemaakt.

A.11.7 Cliënt is verplicht iedere schadeveroorzakende situatie onverwijld te melden bij Import Registration’s. Onder onverwijld wordt verstaan: binnen 28 dagen nadat cliënt daarmee bekend is, dan wel redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schadeveroorzakende situatie. Import Registration’s is niet aansprakelijk als cliënt niet tijdig melding doet.

 

A.12 Beëindiging van de overeenkomst

A.12.1 Import Registration’s heeft het recht de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

• cliënt in verzuim is doordat hij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

• aan cliënt (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of cliënt in staat van

faillissement wordt verklaard, cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld;

• ten laste van cliënt beslag wordt gelegd op diens zaken ter zake van (substantiële) schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

• cliënt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ingrijpend wijzigt Import Registration’s of aan een derde overdraagt.

A.12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door cliënt aan Import Registration’s verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.12.3 Import Registration’s is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens cliënt nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Import Registration’s op volledige schadevergoeding wegens schending door cliënt van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Import Registration’s overigens ter zake toekomende rechten.

A.12.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst, ongeacht de reden daartoe, vanwege een tekortkoming van cliënt, dan wel indien beëindiging op diens verzoek plaatsvindt, is cliënt, voor zover Import Registration’s afziet van nakoming van de overeenkomst, een niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd van 25% van de totale factuurwaarde (ex BTW) van de met Import Registration’s gesloten overeenkomst. Cliënt is gehouden deze vergoeding binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan Import Registration’s te voldoen.

 

A.13 Inruilauto

A.13.1 Indien cliënt zijn auto inruilt, gaat het risico van verlies en beschadiging van deze pas over op Import Registration’s vanaf het moment dat de auto op naam Import Registration’s is gesteld. Tot het moment van inruil en tenaamstelling van de inruilauto is cliënt gehouden de auto deugdelijk te onderhouden en te verzekeren bij een in Nederland erkende solide verzekeringsmaatschappij.

A.13.2 De door Import Registration’s geboden prijs voor de inruilauto is vrijblijvend en wordt pas definitief vastgesteld bij de daadwerkelijke inruil, dat willen zeggen op het moment dat de auto in de macht van Import Registration’s is gebracht. Bij het inleveren van de inruilauto wordt deze geacht in dezelfde staat te verkeren als ten tijde van door Import Registration’s geboden prijs. Eventuele daarna opgetreden wijzigingen, o.a. ten aanzien van de staat van onderhoud, komen voor rekening van cliënt en worden, waar nodig, gecorrigeerd met de door Import Registration’s geboden prijs voor de inruilauto.

A.13.3 Voor zover anders schriftelijk is overeengekomen, garandeert cliënt dat de inruilauto a) vrij is van rechten en aanspraken van derden, b) geen schade heeft, c) is toegelaten tot de openbare weg, d) geen verborgen gebreken heeft en e) de opgegeven kilometrage juist is en niet is gemanipuleerd. Daarnaast garandeert cliënt dat hij opgave heeft gedaan van alle bij hem bekende informatie over de algehele staat en onderhoud van de inruilauto.

A.13.4 bij het afgeven van de inruilauto dient cliënt tenminste de volgende gegevens/documenten aan Import Registration’s te overhandigen. Kentekenbewijzen (incl. kentekencard), overschrijvingsbewijs, onderhoudsboekjes en eventuele aan de auto toebehorende accessoires. Indien één of meerdere gegevens ontbreken, heeft Import Registration’s het recht de daarmee samenhangende kosten op cliënt te verhalen en te verrekenen met eventuele aan cliënt nog te betalen bedragen.

 

A.14 Toepasselijk recht en geschillen

A.14.1 Op elke door Import Registration’s met cliënt gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

A.14.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Import Registration’s met cliënt gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.